นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

2305
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประกาศณวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการเรียนการสอน จากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อ

ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระให้แก่นักเรียน และลดความสำคัญของการประเมินทางการศึกษาจึงได้ยกเลิก เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net วันที่ 16 กันยายน 2562 เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน ให้เป็นสิทธิ์ส่วนตัว โดยเฉพาะของนักเรียน  ที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ได้ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคนสถานศึกษาทุกแห่งมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยไม่นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

อนึ่งในคราวเดียวกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องในทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน แก้ไขเพิ่มเติม บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ บทบาทของโรงเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

 

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

 

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

 

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

 

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-net

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 ไม่ใช้คะแนน O-netจาก สพฐ.