นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2556

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายและจุดเน้นสพฐ. ปีงบประมาณ2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบาย และจุดเน้นสพฐ. ปีงบประมาณ2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงกําหนดนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบาย และจุด เน้น สพฐ. ปีงบประมาณ2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

นโยบายและ จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 สพฐ.ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน ปีการศึกษา 2565