นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

2670

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

advertisement

นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.
นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

ตามที่ สมศ.ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป็น 2 ระยะ ดังนี้
การประเมินระยะที่ 1 เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาซึ่งส่งผ่านต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น การสรุปผลการประเมิน SAR แบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ตามรายมาตรฐาน คือ “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”
#การประเมินระยะที่ 2 เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) หรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ผลการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) มี 5 ระดับแยกตามรายมาตรฐาน คือ “ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”

#ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพฐ. มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของ สมศ.เท่านั้น ไม่มีการประเมินระยะที่ 2 ที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพฐ. มีนโยบายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
1. สพฐ.ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพภายในตามสภาพบริบทและพื้นที่ของสถานศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพตามพัฒนาการและความก้าวหน้าของสถานศึกษา เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา ไม่ใช้ผลการประเมินเพื่อการตัดสินหรือจัดลำดับระหว่างสถานศึกษา และไม่ใช้ผลการประเมินไปผูกโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

2. สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา และระยะที่ 2 การประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) หรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยให้เป็นไปตามการร้องขอของสถานศึกษา ด้วยความสมัครใจ

advertisement

3. การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จะต้องไม่สร้างภาระการประเมินให้กับสถานศึกษา และให้เป็นไปตามสภาพปกติของสถานศึกษา

4. สถานศึกษาที่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระยะที่ 1 การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา จำนวน 10,256 แห่ง สามารถร้องขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) หรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เช่นเดียวกัน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความประสงค์รับการประเมินระยะที่ 2 การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail :[email protected] ภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อรวบรวมและแจ้งไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป

advertisement

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/1215 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.
นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.
นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.
นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล นโยบาย การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.  จาก ผอ.สทศ.สพฐ.