บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกีรติบัตร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

2569

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกีรติบัตร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกีรติบัตร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกีรติบัตร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1019

หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

เป้าหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะของหนังสือติดต่อราชการและความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตราได้
2. เพื่อให้สามารถอธิบายการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา
3. เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี

OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1019

วิธีการประเมินผล
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60% เพื่อรับเกียรติบัตร

ประเด็นการเรียนรู้
1. ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
2. วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
3. ฝึกปฏิบัติ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน