วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนบรรจุ นักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนบรรจุ นักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

Advertisement

บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนบรรจุ นักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/1 ๓๔๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน จำนวน ๑ ชุด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. แบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปริมาณงานสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๔๑ อัตรา จำแนกเป็นรายสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและรายจังหวัด ตามสาขาวิชา ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ขอเรียนดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครู
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ (เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผล
การพิจารณาคืนอัตรา) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเตรียมวางแผน
การบรรจุ โดยพิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. และขาดครู
ตามสาขาวิชาที่กำหนด เท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒.๑ กรณีมีจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มากกว่าจำนวนนักศึกษาทุน ให้จัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนให้สถานศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณาเพื่อรองรับการบรรจุ โดยให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๒.๒ กรณีมีจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ น้อยกว่าจำนวนนักศึกษาทุน ให้จัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนให้สถานศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณาเพื่อรองรับการบรรจุ โดยให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษาดังกล่าวทุกโรง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้กับสถานศึกษาที่ไม่มีอัตราว่าง
จัดสรรให้ (อัตราไม่เพียงพอ) พร้อมปริมาณงานของสถานศึกษาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มให้ครบตามจำนวนนักศึกษาทุน

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีพื้นที่หลายจังหวัด กรณีที่สถานศึกษา
ในจังหวัดตามแผนรองรับการบรรจุไม่สามารถรองรับการบรรจุได้เพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพ
อัตรากำลังพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีอัตราเกษียณอายุราชการไม่เพียงพอที่จะรองรับการบรรจุ
ได้ตามแผนฯ หรือไม่มีผู้ที่เกษียณอายุราชการในสถานศึกษาของจังหวัดนั้น 1 ให้พิจารณาสถานศึกษาในจังหวัด
ข้างเคียงภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุ หากไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถ
รองรับการบรรจุได้ ให้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการแล้ว
ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ และบัญชีรายละเอียดขออนุมัติ
กำหนดตำแหน่งฯ ปริมาณงานสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ – ๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕’๖๔ และทาง E-Mail [email protected]
โดยให้จัดส่งในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Exce! ตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-Mail เป็นชื่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามด้วยพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่าง สพป.ลพบุรี เขต ๑ พัฒนาท้องถิ่น, สพม.ตาก พัฒนาท้องถิ่น
เป็นต้น สำหรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ และ
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement

บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น บรรจุ นักศึกษาทุน ผลิต ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

 

บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น บรรจุ นักศึกษาทุน ผลิต ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

รายละเอียดแนบ

0.หนังสือ ศธ04009-ว3450

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Advertisement

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments