บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

0
3637
บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนาฯ ทุกหน่วย
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๘/ว ๒๘๖๔
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ค๒ ๒๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใด้อนุมัติให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาและแจ้งจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยแจ้งให้หน่วยพัฒนา
ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ ๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของทุกหน่วยพัฒนาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายเะเอียตดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้
ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ สำนักงานตณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ใด้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

>>> ว3430-แจ้ง ศธจ. ประกาศผลการพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา

>>> ว3431-แจ้ง สพท. (หน่วยพัฒนา) ประกาศผลการพัฒนารองฯ

>>> -ว3431-แจ้ง สพท. (ทุกแห่ง) ประกาศผลการพัฒนา รอง ผอ

>>> ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ

>>> หน่วยพัฒนาที่ 1-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 2-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 3-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 4 -บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล