บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3373

บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนาฯ ทุกหน่วย
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๘/ว ๒๘๖๔
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ค๒ ๒๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใด้อนุมัติให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาและแจ้งจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยแจ้งให้หน่วยพัฒนา
ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ ๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของทุกหน่วยพัฒนาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายเะเอียตดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้
ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานตณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ใด้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

>>> ว3430-แจ้ง ศธจ. ประกาศผลการพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา

>>> ว3431-แจ้ง สพท. (หน่วยพัฒนา) ประกาศผลการพัฒนารองฯ

>>> -ว3431-แจ้ง สพท. (ทุกแห่ง) ประกาศผลการพัฒนา รอง ผอ

>>> ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ

>>> หน่วยพัฒนาที่ 1-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 2-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 3-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 4 -บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล บรรจุรองผอ. การพัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/