Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

Advertisement

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) แถลงข่าวการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค.
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


นายพิษณุ ตุลสุข
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.
กล่าวว่า
จากการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(คณะกรรมการ ช.พ.ค.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา


ที่ประชุมเห็นว่า


เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
ให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาท

อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่มีความภักดีและมีความซื่อตรงในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน


จึงมีมติให้สำนักงาน
สกสค. ดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค.

ที่ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่
40 ปีขึ้นไป (ซึ่งมี
จำนวน
70,110 ราย)

หรือเป็นสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและมีอายุมากกว่า
75 ปีขึ้นไป (ซึ่งมี
จำนวน
5,094 ราย)
ทั้งนี้

Advertisement

สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองกรณีที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจำนง
โดยมีการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย

เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้ว
จะถูกหักเงินสำรองจ่ายคืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป


สำหรับแนวทางดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้กับสมาชิกทั้ง 2
กลุ่มนั้น สำนักงาน สกสค.
จะดำเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนสำรองจ่ายสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก

ซึ่งขณะนี้สำนักงาน สกสค.
กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรองจ่ายเงินดังกล่าว
หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน สกสค.
เคยพบปัญหาสมาชิก ช.พ.ค.
ที่มีอายุมากแล้วเกิดการหลงลืมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3
เดือน ทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก


กรณีเช่นนี้

ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพมาทั้งชีวิต
เพียงแค่ลืมส่งไป 3 เดือน ดังนั้น
โครงการนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุได้


ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. นั้น
แต่เดิมผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้

แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากที่บรรจุเข้ารับราชการในขณะที่มีอายุมากกว่า
35 ปี ดังนั้น สำนักงาน สกสค.
จึงจะดำเนินการสำรวจและพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครสมาชิก
ช.พ.ค.ได้เหมือนสมาชิกทั่วไป

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบด้วยว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ
ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบฉับพลัน
และแก้ปัญหาชีวิตครูได้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติของแต่ละคน
คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้
เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการข้างต้น คือ การทำให้ครูทุกคนมีความสุข


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น,
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/11/2559

You might also like