วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกสื่อการเรียนรู้/คลังข้อสอบบัญชีคำพื้นฐาน ป.1 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Advertisement

 

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1 ชุดนี้เป็นบัญชีคำพื้นฐานที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆนักเรียนชั้น ป.1 ได้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นี้  คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน ป.1 วิชาภาษาไทย ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 :

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑. ก็ ๒๘. กางเกง ๕๕. ไกล ๘๒. เข่า
๒. กบ ๒๙. กาแฟ ๕๖. ขน ๘๓. เข้า
กระจก ๓๐. กาย ๕๗. ขยะ ๘๔. เขียง
๔. กระจุย ๓๑. ก้าว ๕๘. ขวา ๘๕. เขียน
๕. กระดิ่ง ๓๒. กำเนิด ๕๙. ขอ ๘๖. เขียว
๖. กระดุม ๓๓. กำลัง ๖๐. ของ ๘๗. แข็ง
๗. กระโดด ๓๔. กิน ๖๑. ขัง ๘๘. แข่ง
๘. กระต่าย ๓๕. กี่ ๖๒. ขัน ๘๙. แขน
๙. กระถิน ๓๖. กุ้ง ๖๓. ขวด ๙๐. ไข่
๑๐. กระเทียม ๓๗. กู ๖๔. ขับ ๙๑. ไข้
๑๑. กระเบื้อง ๓๘. เก๊ ๖๕. ขา (น) ๙๒. คด (ข้าว)
๑๒. กระป๋อง ๓๙. เก่ง ๖๖. ข่า ๙๓. คน (น)
๑๓. กระเป๋า ๔๐. เก็บ ๖๗. ข้า ๙๔. ค้น
๑๔. กระโปรง ๔๑. เกม ๖๘. ข้าง ๙๕. คบ
๑๕. กระรอก ๔๒. เกเร ๖๙. ขาด ๙๖. ครัว
๑๖. กลัว ๔๓. เกลือ ๗๐. ข้าม ๙๗. ครู
๑๗. กว่า ๔๔. เก้าอี้ ๗๑. ขาย ๙๘. คว่ำ
๑๘. กอด ๔๕. เกาะ ๗๒. ขาว ๙๙. คอ
๑๙. ก่อน ๔๖. เกิด ๗๓. ข่าว ๑๐๐. คอย
๒๐. กะ ๔๗. เกี่ยว ๗๔. ข้าว ๑๐๑. ค่อย
๒๑. กะทิ ๔๘. แก ๗๕. ขี่ ๑๐๒. ค่ะ
๒๒. กะละมัง ๔๙. แก่ ๗๖. ขี้ ๑๐๓. คะน้า
๒๓. กัด ๕๐. แกง ๗๗. ขีด ๑๐๔. คัด
๒๔. กัน ๕๑. แก้ว ๗๘. ขึ้น ๑๐๕. คั่ว
๒๕. กับ ๕๒. แกะ ๗๙. ขุด ๑๐๖. ค้า
๒๖. กา ๕๓. ใกล้ ๘๐. เข็ม ๑๐๗. คาง
๒๗. กาง ๕๔. ไก่ ๘๑. เขา (ส) ๑๐๘. คำ

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑๐๙. ค่ำ ๑๓๖. จอด ๑๖๓. ชนะ ๑๙๐. ซ่อน
๑๑๐. คำนับ ๑๓๗. จอบ ๑๖๔. ชมพู่ ๑๙๑. ซ้อน
๑๑๑. คิด ๑๓๘. จะ ๑๖๕. ชวน ๑๙๒. ซ่อม
๑๑๒. คิ้ว ๑๓๙. จังหวะ ๑๖๖. ช่วย ๑๙๓. ซอย
๑๑๓. คืน ๑๔๐. จัด ๑๖๗. ช้อน ๑๙๔. ซัก
๑๑๔. คือ ๑๔๑. จับ ๑๖๘. ชอบ ๑๙๕. ซ้าย
๑๑๕. คุก ๑๔๒. จาก ๑๖๙. ชะอม ๑๙๖. ซิ
๑๑๖. คุย ๑๔๓. จ้าง ๑๗๐. ชั่ง ๑๙๗. ซื้อ
๑๑๗. คู ๑๔๔. จาน ๑๗๑. ชิ้น ๑๙๘. ดม
๑๑๘. คู่ ๑๔๕. จำ ๑๗๒. ชั่ว ๑๙๙. ด้วย
๑๑๙. เค็ม ๑๔๖. จำปี ๑๗๓. ช่าง ๒๐๐. ดอก
๑๒๐. เคย ๑๔๗. จิ้งจอก ๑๗๔. ช้าง ๒๐๑. ดัง (ข)
๑๒๑. เคียว ๑๔๘. จิงโจ้ ๑๗๕. ชาม ๒๐๒. ด่า
๑๒๒. แค่ ๑๔๙. จึง ๑๗๖. ชาย ๒๐๓. ดาว
๑๒๓. ใคร ๑๕๐. จืด ๑๗๗. ชาว ๒๐๔. ดำ (ข)
๑๒๔. ฆ่า ๑๕๑. เจ็บ ๑๗๘. ชิงช้า ๒๐๕. ดิน
๑๒๕. งาน ๑๕๒. เจอ ๑๗๙. ชิ้น ๒๐๖. ดินสอ
๑๒๖. งาม ๑๕๓. เจ้า ๑๘๐. ชื่อ ๒๐๗. ดี
๑๒๗. ง่าย ๑๕๔. เจาะ ๑๘๑. ชุด ๒๐๘. ดึง
๑๒๘. งู ๑๕๕. แจก ๑๘๒. เช็ด ๒๐๙. ดื่ม
๑๒๙. เงาะ ๑๕๖. แจกัน ๑๘๓. เช้า ๒๑๐. ดื้อ
๑๓๐. เงิน ๑๕๗. ใจ ๑๘๔. เชิด ๒๑๑. ดุ
๑๓๑. เงือก ๑๕๘. ใจดี ๑๘๕. เชื่อ ๒๑๒. ดู
๑๓๒. จน ๑๕๙. ฉัน (ส) ๑๘๖. เชือก ๒๑๓. เด็ก
๑๓๓. จบ ๑๖๐. ฉีด ๑๘๗. ใช่ ๒๑๔. เดิน
๑๓๔. จม ๑๖๑. ชก ๑๘๘. ใช้ ๒๑๕. เดียว
๑๓๕. จอก (น้ำ) ๑๖๒. ชน ๑๘๙. ซน ๒๑๖. เดี่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์ : บัญชีคำพื้นฐาน ป1

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 วิชาภาษาไทย

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 วิชาภาษาไทย

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก : ห้องเรียนครูอรุณี

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments