บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

1857
บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

advertisement

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/ว ๑๐๐๘
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๔ ได้แจ้งชักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเสือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๖๔) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นคำจ้างลูกจ้างประจำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๘๔ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตราจสอบแล้ว ปรากฏว่า สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบางเขตยังมิได้จัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕’๖๔) จึงขอให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ทาง E-mail : [email protected] ก่อนและจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนึ่ง หากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โปรดจัดส่งสำเนาข้อมูล
ไปทาง E-mail : [email protected] เพื่อยืนยันการจัดส่งข้อมูลอีกครั้งหยั่งด้วย

advertisement

บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 

บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

advertisement

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.คลิกที่นี่
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50346

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร