“บิ๊กตู่”สั่งใช้ม.44ล้างบาง อำนาจ-การศึกษาภูมิภาค

384

“ประยุทธ์”ใช้อำนาจตาม ม.44 ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ สลายขั้วอำนาจเดิม
ตั้ง รมว.ศธ. นั่งหัวโต๊ะปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค
ล้างอิทธิพลแต่งตั้งโยกย้ายในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 22:02 น.

    เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาwww.ratchakitcha.soc.go.thได้มีการเผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในภูมิภาค
และคำสั่ง คสช. ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.
ซึ่งระบุว่าโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ เป็นปัญหาสำคัญ

    
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาค
โดยมี รมว.ศึกษาธิการ
เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของ ศธ. ในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด และวางแผนเกี่ยวกับหารบริหารงานบุคลากรของ ศธ. ในระดับภูมิภาค
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการของ ศธ. ในระดับภูมิภาค แต่งตั้ง
โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด

    นอกจากนี้ยังให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ
กศจ. มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในจังหวัด
และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ด้วย

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตนเห็นคำสั่งดังกล่าวแล้ว
สาระสำคัญเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาระดับจังหวัดที่ทำให้เกิดการบูรณาการ
มากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ในวันที่ 22 มี.ค.2559 รมว.ศึกษาธิการ คงจะชี้แจงคำสั่งดังกล่าว
และดำเนินการตามคำสั่งต่อไป

    
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 มี.ค.นี้

รายละเอียดคำสั่ง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค


รายละเอียดคำสัง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธาการในภูมิภาคอ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์