‘บิ๊กหนุ่ย’ เล็งชง ครม.เพิ่มค่าจ้างครูต่างชาติในรายการเรียนฟรี 15 ปี

436

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และผู้อำนวยการโรงเรียน ว่า
สพฐ.ได้เสนอข้อมูลว่ามีรายการใดบ้างที่โรงเรียนต้องเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง
และมีความจำเป็นอะไร
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะท้อนว่างบประมาณรัฐจัดสรรให้โรงเรียนผ่านเงินอุด
หนุนรายหัวนักเรียนยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภค หรือค่าน้ำ
ค่าไฟ ทำให้ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม และที่ผ่านมา
ศธ.ไม่ได้แยกหมวดค่าใช้ดังกล่าวออกมา โดยจัดรวมอยู่ในรายการเรียนฟรี 5
รายการ ในหมวดของค่าจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้
สพฐ.คำนวณอัตราค่าน้ำ ค่าไฟ
ของแต่ละแห่งเพื่อจะดูว่าจะจัดการแยกหมวดต่างหากหรือไม่

พล.อ.ดาว์พงษ์
กล่าวต่อว่า
ที่ประชุมยังหารือถึงการเพิ่มเงินอุดหนุนแก่เด็กพิเศษซึ่งมีประมาณ 2
แสนคนทั่วประเทศ ปัจจุบันเด็กกลุ่มนี้ยังได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับเด็กปกติ
ขณะที่หากเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัว 6,000
บาทต่อคนต่อปี มากเด็กปกติที่ได้รับอยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อปี
ที่ประชุมจึงให้ สพฐ.ไปคำนวณ
และจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มให้แก่เด็กพิเศษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปกติ
ในอัตราเดียวกับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งมอบให้
สพฐ.ไปทบทวนระบบคัดกรองเด็กยากจน ที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 40,000
บาทต่อครอบครัวต่อปี
อีกหมวดที่โรงเรียนขอให้รัฐจัดสรรเพิ่มคือเงินอุดหนุนการดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล เบื้องต้นให้ สพฐ.เกลี่ยอัตราจ้างที่มีอยู่กว่า 10,000 อัตรา รวมถึง
เกลี่ยครู เพื่อลดปัญหาอัตราจ้าง โดยจะให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.) ช่วยดู ทั้งนี้ ในส่วนของค่าจ้างครูต่างประเทศ อาจเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เพิ่มในหมวด 6 เมื่อ ศธ.เข้ามาดูแลในเรื่องนี้แล้ว
หวังว่าจะส่งผลให้การเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากผู้ปกครองเป็นไปอย่างสมเหตุสม
ผล และต้องลดลงจากเดิม

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 1 ก.ค. 2559