บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน

1069

บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน

บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน
บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน

บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้ยกเลิกสอบวิชาเอก ในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอีกมากนั้น ตนมองว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยว่าจะรักษามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพของครูไว้ได้อย่างไร หากเลื่อนหรือยกเว้นการสอบวิชาเอกออกไปตามที่มีมติ แต่ไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนว่าจะให้สอบปีไหน ตนมองว่าอาจจะสร้างปัญหาในอนาคต ดังนั้นคุรุสภาต้องมีการกำหนดระยะเวลาให้แน่นอน เพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพราะหากปล่อยให้เกิดช่องว่างก็อาจจะมีผู้เรียนตั้งคำถามขึ้นมาอีก ว่าทำไมจึงต้องเริ่มสอบวิชาเอกที่รุ่นของตน และถูกมองว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

“มติใด ๆ ที่ออกมาจะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยว่าจะสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพให้เกิดขึ้น หรือหากจะเยียวยาให้ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิ์ได้ใบประกอบวิชาชีพก็ยิ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของวิชาชีพครู อย่างไรก็ตาม คุรุสภาจะต้องมีความชัดเจนด้วย ว่า ผู้ที่สอบไปแล้วกลุ่มไหนจะสามารถได้รับใบอนญาตฯทันที เพราะขณะนี้ผมได้รับขอร้องเรียนจากกลุ่มผู้ที่สอบวิชาเอกผ่าน เช่น เตรียมสอบวิชาเอก จึงทำให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอบวิชาชีพครูมากพอ ทำให้สอบไม่ผ่านในส่วนของวิชาชีพครูจึงต้องการที่จะขอรับการเยียวยาด้วย เพราะวิชาเอกที่สอบผ่านได้มีการยกเลิกไปแล้ว เป็นต้น” ประธาน กมว. กล่าว

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า ในฐานะประธาน กมว. ตนคิดว่ามาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูล้วนมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ได้คนคุณภาพผ่านกระบวนการคัดกรองความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมาเป็นครู หวังว่าการมีมติยกเลิกสอบวิชาเอกของคณะกรรมคุรุสภาจะเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพราะหากปล่อยให้ดำเนินการตามความพร้อม และต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีจะยิ่งมีปัญหาคุณภาพครู ที่จะไปทำหน้าที่สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะหากครูขาดความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาเอกอย่างแท้จริง ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการแนะนำ เสริมสร้าง หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน จาก  At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู