วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Google search engine
หน้าแรกกฎหมายครูบุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

Advertisement

สวัสดีครับ  ครูัพเดตดอทคอม  มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณครู  เช่นเคยครับ  เป็นสาระสำคัญตอนหนึ่งใน  ราชกิจจานุเบกษา  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ  ความหมายของ บุตร  และการนับจำนวนบุตร ของข้าราชการผู้ มีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

 

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง ถึงคนที่สาม

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา ในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน

การนับลําดับบุตร ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่

Advertisement

มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรตามมาตรา ๖ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิ ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ สําหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ วรรคสอง

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บทบัญญัติที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิ ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง

ติดตาม อ่าน พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์ที่ลิ้งก์
https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.23327_1_BCS_1_pdf
ที่มา  กรมบัญชีกลาง   กระทรวงการคลัง

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X