ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

733

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา 2566 จํานวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้ กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 และให้สถานศึกษาจัดหนังสือ ให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2566 คลิกที่นี่

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปฏิทินการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายการหนังสือเรียน 2566 ซื้อหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/