ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

421

ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่นี่

ที่มา : สทศ. สพฐ.