Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ภายในวันที่  3  มีนาคม 2560
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.            (เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข 1/2)      ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560                    (เอกสารหมายเลข 2/1) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
–          ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
–          สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการ        แทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  4  เมษายน 2560
–          สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)
–          สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.
ภายในวันที่  5  เมษายน 2560
–          สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ         ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท.
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
–          คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
–          คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
–          สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี
–          ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง     สพท. ต้นสังกัด
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5)   (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
–          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข 2/2) ไปยัง สพฐ.
–          สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
สิ้นเดือนเมษายน 2560
–          จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 

Advertisement

ภายในวันที่  6  มีนาคม 2560
            สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง                      
–   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)
–   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)        
–   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ไปยัง สพฐ.             
    (เอกสารหมายเลข 3)   
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
–  ผู้บังคับบัญชาฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แล้วส่งแบบสรุป            
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ) เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัดจัดเก็บ
–  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
–  โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา          
   เพื่อจัดว่าในแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
–  จัดทำบัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (เอกสารหมายเลข 5)
   เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
–  กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
–  จัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)              
   (เอกสารหมายเลข 4)            
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
–  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน
–  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
–  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
–  แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน
สิ้นเดือนเมษายน 2560 
–  จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นี่ครับ >> ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร. สพฐ.
You might also like