ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2564)

2620

 

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขอให้สถานศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่ดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการรับนักเรียนเรื่องการจับฉลากการสอบคัดเลือกการประกาศผลการรายงานตัวและการมอบตัวออกไปอีกคราวหนึ่งและให้ดำเนินการตามปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้โดยยกเลิกกำหนดวันเดิมตามปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด
ที่ ศธ.04006/ว 1284 วันที่ 20 เมษายน 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 12
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 12
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 13
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 13
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 14
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 14
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 02
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 02
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 03
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 03
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 04
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 04
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 05
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 05
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 06
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 06
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 07
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 07
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 08
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 08
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 09
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 09
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 10
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 10
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 11
ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 11

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2564) จากเพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ค่ะ