ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

3669

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครูครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

ภายในวันที่  4 มีนาคม 2565 

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วย         ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ    ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8)        ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  1  เมษายน 2565

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./      ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10/1 หรือ เอกสารหมายเลข 10/2) 

ภายในวันที่  1  เมษายน 2565

–      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน               ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่  1  เมษายน 2565

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ       ต่อ สพท./สศศ.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

ภายในวันที่  4  เมษายน 2564

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ       ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่  7  เมษายน 2564

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  11  เมษายน 2564

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่  20  เมษายน 2564

 • ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
 1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู            

    และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 1. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู      

    และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 1. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

หมายเหตุ    สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน           ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน            จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/11Wsgcy-EEnM2O7QS0M8ZBF4Ruhk3hMTP?usp=sharing

เอกสารหมายเลข 1- 8 และ 11-14 https://drive.google.com/drive/folders/1iLlmg0P1j4fmOnEbxc84kCuecQyioWXO

เอกสารหมายเลข 9- 10 https://drive.google.com/drive/folders/1iLlmg0P1j4fmOnEbxc84kCuecQyioWXO

ขอบคุณที่มา : สพฐ.