วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1...

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ภายในวันที่  5  กันยายน 2565

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วย         ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8)ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  กันยายน 2565

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2565)                   

ภายในวันที่  1  ตุลาคม 2565

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด           
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./      ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10/1 หรือเอกสารหมายเลข 10/2) 

ภายในวันที่  1  ตุลาคม 2565

–      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน               ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่  1  ตุลาคม 2565

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่  4  ตุลาคม 2565

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำใน สพท. และ       ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่  7  ตุลาคม 2565

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

Advertisement

ภายในวันที่  11  ตุลาคม 2565

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่  18  ตุลาคม 2565

 • ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
 1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
 3. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 4. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณา 1 ตุลาคม 2565   

หมายเหตุ  1. สำหรับพนักงานราชการ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของ   พนักงานราชการตามกำหนดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)โดยอนุโลม และเมื่อดำเนินการสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ (เอกสารหมายเลข 1 – 3) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 1. สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

 ***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน

เอกสารหมายเลข 1-14 https://drive.google.com/drive/folders/1Rh_Gwg6D7xSE8nCJjlj9UnaparVklOY1?usp=sharing

เอกสารหมายเลข 9,10/1,10/2 (ผอ.สพท)

Advertisement

https://drive.google.com/drive/folders/1LTGeRz_E_ycLlN0iTlOrMmrRhysghgXN?usp=sharing

เอกสารพนักงานราชการ 1-3

https://drive.google.com/drive/folders/1gmbTrtAwNzv86Py2VVbqiGTp7-F8joj_

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments