ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2563 (1 เมษายน 2563) สังกัด สพฐ.

4280

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2563 (1 เมษายน 2563) สังกัด สพฐ.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๑, เอกสารหมายเลข ๒) ไปยัง สพฐ.
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข ๓, เอกสารหมายเลข ๔) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง –
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และลูกจ้างประจํา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข ๕, เอกสารหมายเลข ๖, เอกสารหมายเลข ๗) ไปยัง สพฐ.
– สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔)ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

– ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
– สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑๐) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

– สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

– สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
– สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ระดับสถานศึกษา ต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– สพท. จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําใน สพท. และ
ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
– คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจําในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจําในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
– สพท./สศศ. นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
– ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้

๑. (เอกสารหมายเลข ๑๑) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. (เอกสารหมายเลข ๑๒) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๓. (เอกสารหมายเลข ๑๓) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๔. (เอกสารหมายเลข ๑๔) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา

ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
หมายเหตุ
๑. ให้รายงานข้อมูลตามกําหนดเวลาในปฏิทินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสําเนารายงานเป็นไฟล์ข้อมูล Excel ดังนี้
– เอกสารหมายเขต ๑ – ๗ และ เอกสารหมายเลข ๑๑ – ๑๔ รายงานทางอีเมล์ : [email protected]
– เอกสารหมายเลข ๘ – ๑๐ รายงานทางอีเมล์ : [email protected] ทั้งนี้ สพท. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์ สพร. หัวข้อ “งานเงินเดือน”

๒. สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้
***กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2562 (1 เมษายน 2562) สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2562 (1 เมษายน 2562) สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2562 (1 เมษายน 2562) สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ปี 2562 (1 เมษายน 2562) สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
04009/ว 742 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

ขอขอบคุณที่มา สพร. สพฐ.

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) สังกัด สพฐ. ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563) สังกัด สพฐ.