วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTปฏิทินการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สพฐ

ปฏิทินการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สพฐ

Advertisement

 

ปฏิทินการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สพฐ

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทินการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สพฐ มาฝากทุกท่านครับ โดยสพฐ.ได้กำหนด ปฏิทินในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ไว้ดังนี้ครับ

ภายในวันที่  13  กันยายน 2564

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วย ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  กันยายน 2564

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2564)
 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10)

          ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 15 กันยายน 2564 และนำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง จากวันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 มาประกอบการพิจารณาด้วย

ภายในวันที่  17  กันยายน 2564

Advertisement

–      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน          ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่  24  กันยายน 2564

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่  4  ตุลาคม 2564

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่  7  ตุลาคม 2564

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  14  ตุลาคม 2564

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่  18  ตุลาคม 2564

 • ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
 1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
 3. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
 4. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณา 1 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ  1. สำหรับพนักงานราชการ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของ   พนักงานราชการตามกำหนดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)โดยอนุโลม และเมื่อดำเนินการสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ (เอกสารหมายเลข 1 – 3) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 1. สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

 

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>>> 1.ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(สพท)1ตค64

>>> ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง3 (พรก.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14(1ตค64)

>>> เอกสารหมายเลข 9 และ 10 (ผอ.สพท.)1ตค64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564) จากเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50687

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments