ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.

4005
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.

ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ. มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๓
สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําที่ไปช่วย ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๒, เอกสารหมายเลข ๒) ไปยัง สพฐ. สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข ๓, เอกสารหมายเลข ๔) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และลูกจ้างประจํา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข ๕, เอกสารหมายเลข ๖, เอกสารหมายเลข ๗) ไปยัง สพฐ. สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๘)ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
– ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุราชการ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
– ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
– สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑๐) ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และ นําผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง จากวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มาประกอบการพิจารณาด้วย

ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๓
– สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
– สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
– สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําต่อ สพท.สศศ.
ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
สพท. จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจําใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
– คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
– สพท./สศศ. นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ/อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
– ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
๑. (เอกสารหมายเลข ๑๓) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เอกสารหมายเลข ๑๒) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอซอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๓. (เอกสารหมายเลข ๒๓) นัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๔. (เอกสารหมายเลข ๑๔) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ตามผลการพิจารณา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๓
– สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา

หมายเหตุ ๑. สําหรับพนักงานราชการ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของ พนักงานราชการตามกําหนดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยอนุโลม และเมื่อดําเนินการสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ (เอกสารหมายเลข ๒ – ๓) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. สําหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้
***กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563สังกัด สพฐ.

ขอบ

ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 2/2563 สังกัด สพฐ.

ขแบคุณที่มา : สพฐ.