ปฏิทิน เลื่อนเงินเดือนครู กำหนดการ เลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564)

5386

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวดีดีในแวดวงการศึกษามาฝากทุกท่านเช่นเคย หลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้ง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) และเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้นำเสนอไปแล้วนั้น แต่หลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยใน ปฏิทิน เลื่อนเงินเดือนครู กำหนดการ เลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564) เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังนั้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขออนุญาตนำเสนอ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564 ) ที่ สพฐ.ได้จัดทำขึ้น มานำเสนอทุกท่านดังนี้ครับ

ปฏิทิน-กำหนดการ-เลื่อนเงินเดือนครู-ครั้งที่-1-(1-เม.ย.-2564)
ปฏิทิน-กำหนดการ-เลื่อนเงินเดือนครู-ครั้งที่-1-(1-เม.ย.-2564)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

ภายในวันที่  5 มีนาคม 2564 

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วย         ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ    ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6, เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8)        ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  มีนาคม 2564

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./      ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10) 

ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564 และ      นำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง จากวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2564 มาประกอบการพิจารณาด้วย 

บทความที่เกี่ยวข้อง : ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

ภายในวันที่  17  มีนาคม 2564

–      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน               ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่  25  มีนาคม 2564

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ       ต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่  2  เมษายน 2564

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ       ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่  5  เมษายน 2564

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  9  เมษายน 2564

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี

ภายในวันที่  16  เมษายน 2564

 • ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
 1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
 3. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 4. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

ภายในวันที่  20  เมษายน 2564

 • สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด          เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

หมายเหตุ    สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมิน           ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน            จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

บทความที่เกี่ยวข้อง : ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

ขอบคุณที่มา : สพฐ.