ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

3465
ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”
ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย

ประกวดบทความชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

ในหัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

รายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวด

หัวข้อเรื่องบทความส่งเข้าประกวด “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

– ผู้ส่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– บทความที่ส่งประกวดต้องมีความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 โดยระบบพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พ้อยท์ เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทุกด้าน

– คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง ความคิดริเริ่ม การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธี ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานอ้างอิง

– บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ให้ส่งต้นฉบับมายังระบบ QR-CODE ไฟล์ PDF หรือ https://forms.gle/gdn8cvSeBmFiT7ZL8 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล)

– ผู้ส่งบทความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ของตนเองในหน้าสุดท้ายของบทความ

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ภูมิภาคละ 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ในระดับที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการสามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือทุกรางวัล

ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ : www.sea16.go.th
facebook.com/sesao16
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”
ประกวดบทความ หัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย