ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

1047

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

Advertisement

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ประกาศประกวดสื่อสร้างสรรค์

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์

ส่งแบบฟอร์มสมัครและคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์

หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบบการผลิตคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เกี่ยวกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรม ที่หน่วยงานได้ใช้ในการพัฒนาการทำงาน หรือพัฒนาวิธีการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2565

Advertisement

เกณฑ์การตัดสิน มี 2 ส่วน คือ 1) โดยคณะกรรมการตัดสิน สัดส่วนร้อยละ 70 ของคะแนนรวม และ 2) ตามคะแนนโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่ประทับใจ บน YouTube “กพร.สป.” โดยจะนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจ ศธ.360 องศา ช่วงระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2565 สัดส่วนร้อยละ 30 ของคะแนนรวม

หน่วยงานที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัล ทั้งประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สป.ศธ. โทร. 02 628 6409 ในเวลาราชการ หรือ http://www.psdg.moe.go.th/psdg61/index.php/2018-06-22-04-50-49/1673-2022-08-05-06-29-26

ขอบคุเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

สรุปสาระสำคัญ เกณฑ์การย้ายครู ใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการ สควค. เปิดรับสมัคร ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/