ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1866
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มาฝากทุกท่านครับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพิ่มเพื่อน

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงให้

“ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สัดส่วนคงเดิม”

#สรุป

  1. ไม่ต้องกรอกคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ลงในแบบ ปพ.1 ในปีการศึกษา 2563
  2. ให้กรอกคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 ลงในแบบ ปพ.1 โดยให้ใช้สัดส่วนคงเดิม (70: 30)
  3. สพฐ.จะดำเนินการปรับแก้แบบ ปพ.1 ให้สอดคล้องกับนโยบายการทดสอบฯ ต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิษณุ ผอ.สทศ.