ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

1491

 

เลื่อนเปิดภาคเรียน
เลื่อนเปิดภาคเรียน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการตามที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะ มีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการไ่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกำหนดแนวปฎิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ข้อ 1 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข้อที่ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ก่อน วันที่กำหนดตามข้อ 1 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการดังนี้

1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด สีแดงเข้ม ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบ การจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand , On Hand ผ่านทางไปรษณีย์  ) เท่านั้น

2. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง หรือพื้นที่ควบคุม สีส้ม สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand) โดย รูปแบบ On Site นั้น โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSK+) และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขโดยเคร่งครัด

 

เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ จาก กระทรวงศึกษาธิการ