ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

3240

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีประกาศ คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดของ ประกาศ คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ความสาระสำคัญโดยย่อของประกาศ  เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคุรุสภาค่ะ ดังข้อความต่อไปนี้ค่ะ

          สาระสำคัญโดยย่อของประกาศฯ
1. กำหนดองค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาขีพครู ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีทดสอบ รวม 5 รายวิชา ได้แก่
(1) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(2) วิชาชีพครู
(3) วิชาเอก ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
1.2 การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีการประเมิน ตามเครื่องมือประเมินที่คุรุสภากำหนด ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) การจัดการเรียนรู้
(2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินฯ จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 ผู้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง ประกอบด้วย
(1) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง หรือ
(2) ผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด
2.2 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่น ที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด หรือ
(2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
3. กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และรายละเอียดของหลักเกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู อำนวยการและดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และ รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบฯ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการทดสอบฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการคุรุสภา รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย

4. กำหนดอัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ฯ ตามประกาศฯ สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท และสำหรับชาวต่างประเทศ วิชาละ 500 บาท
5. กำหนดระยะเวลาในการใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู กรณีเป็นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ฯ กำหนดใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ ในวิชานั้น ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการทดสอบฯ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ต้องเข้าทดสอบใหม่ และกรณีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก เว็บไซต์คุรุสภาเป็นอย่างสูงนะคะ