การจัดการศึกษา และ การประเมินผลการเรียน ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

3133

การจัดการศึกษา และ การประเมินผลการเรียน ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

การจัดการศึกษา และ การประเมินผลการเรียน ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564
การจัดการศึกษา และ การประเมินผลการเรียน ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศมูลนิธิ ช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย