ประกาศผลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 สพฐ.ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ

4375


ประกาศผลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 สพฐ.ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ

ประกาศผลครูดีในดวงใจ 2565
ประกาศผลครูดีในดวงใจ 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ดังภาพ

ครูดีในดวงใจ 2565
ครูดีในดวงใจ 2565
ครูดีในดวงใจ 2565-002
ครูดีในดวงใจ 2565-002
ครูดีในดวงใจ 2565-003
ครูดีในดวงใจ 2565-003
ครูดีในดวงใจ 2565-004
ครูดีในดวงใจ 2565-004
ครูดีในดวงใจ 2565-005
ครูดีในดวงใจ 2565-005
ครูดีในดวงใจ 2565-006
ครูดีในดวงใจ 2565-006
ครูดีในดวงใจ 2565-007
ครูดีในดวงใจ 2565-007
ครูดีในดวงใจ 2565-008
ครูดีในดวงใจ 2565-008
ครูดีในดวงใจ 2565-009
ครูดีในดวงใจ 2565-009

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564