วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTสำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ก.พ. 2565 และรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบ Paper&Pencil

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ก.พ. 2565 และรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบ Paper&Pencil

Advertisement

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบ Paper&Pencil

ประกาศผลสอบกพ 65 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบ Paper&Pencil

หากสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แล้วจะทำอย่างไร

1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น

2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกําหนดว่าคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะตองห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสําเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ

4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่าน

Advertisement

ประกาศผลสอบกพ 65 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบ Paper&Pencil

5. เมื่อส่วนราชการใด้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ

6. สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลหลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

ประกาศผลสอบ และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบกพ 66 กพ 66 สมัคร ก.พ 66 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments