วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมครูผู้ช่วยประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2564

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2564

Advertisement

ผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม ปี 64

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕’๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร-
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก ภาค ข
และภาค ค๑ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓ㅇ มกราคม ๒๕๖๕ และสอบภาค ค๒ ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๕ และดำเนินการประมวลผลเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จำนวน ๕๕0 คน นั้น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-
ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย และแยกตามกลุ่มวิชา
หรือสาขาวิชาเอกตามที่สำนักการศึกษาเสนอ รายชื่อปรากฏตามบัญชีประกาศผลการสอบและรายละเอียด
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๑. กลุ่มวิชาแนะแนวจำนวน ๑๔ คน
๒. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษจำนวน ๓๘ คน
๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษาจำนวน ๓๑๔ คน
๔. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๑ คน
๕. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน ๒๗ คน
๖. กลุ่มวิชาดนตรีไทยจำนวน ๕๗ คน
๗. กลุ่มวิชาดนตรีสากลจำนวน ๓๙ คน
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบ
แข่งขันได้ที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐนอกสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปรับราชการสังกัด
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมติ ก.ก ครั้งที่ ๒/๒๕๖0 เมื่อวันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖0 คือต้องเป็นข้าราชการครูและ-
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันขอโอน รวมถึงการขอโอนไป-
กรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่การลาออกจากราชการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนให้สำนักการศึกษา
ทราบล่วงหน้า ๑ ปี (เมื่ออยู่ครบ ๗ ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ เพื่อเป็นการวางแผนการทดแทนอัตราว่าง
และการพัฒนาบุคลากรต่อไปอนึ่ง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ-
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนดในประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง จะไม่พิจารณาบรรจุ-
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งยกเลิกคำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2564

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/17Ya1aOU8w74D97OrekgJ6v_PRpfXswib/view?usp=sharing

กำหนดการรายงานตัว
https://drive.google.com/file/d/10ATMAzw5cCwLoJTlodeSvGGdnU3I4HDs/view?usp=sharing

กลุ่มวิชาแนะแนว
https://drive.google.com/file/d/1QdBFyIBFrXkl1iE8zziROU5MZ-tkMR6z/view?usp=sharing

Advertisement

กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/1a3VzCms1kxpr2D9C69BZbcj5ZHN8RfHb/view?usp=sharing

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1xVsUpj-HyZPjXlv1Xhf9Wh7libk5mvM2/view?usp=sharing

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/16Uo67qWWO9LNY3PjcLhlDYwK7h_e05z4/view?usp=sharing

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1i19_6YJDjt6tUWxNRBSJFvPFWO99-FlW/view?usp=sharing

กลุ่มวิชาดนตรีไทย
https://drive.google.com/file/d/1K8caMSRi0hxZlzrxyFbC4ROKwwxnhgn9/view?usp=sharing

Advertisement

กลุ่มวิชาดนตรีสากล
https://drive.google.com/file/d/14DMMu9Uj2OuO-alMNe86idFzeW-EgSX_/view?usp=sharing

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments