สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562

2774

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สพฐ. ได้ ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับ การพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวนทั้งสิ้น ๓๐๔ ราย แยกเป็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๒๔๘ ราย และสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๕๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การบรรจุและ แต่งตั้ง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา และการจัดทําข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหากมีการให้ข้อมูล อันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิ เรียกร้องใดๆ และต้องถูกดําเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562
สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562

 

สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562
สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562

 

สพฐ. ประกาศผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562
สพฐ. ประกาศผลสอบรองผอ.เขตฯ ปี 2562 ผลสอบ รองผอ.เขตฯ ปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.