ประกาศผล การคัดเลือก ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี 2563

4174

ประกาศผล การคัดเลือก ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือก  ผอ.สพท. (18 ส.ค. 2563)
ประกาศผลการคัดเลือก
ผอ.สพท.
(18 ส.ค. 2563)

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับ การพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวนทั้งสิ้น 206 ราย แบ่งเป็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 175 ราย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : จํานวน 31 ราย

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา และการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหากมีการให้ข้อมูล อันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิ เรียกร้องใด ๆ และต้องถูกดําเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด! สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. ปี 2563
ด่วนที่สุด! สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. ปี 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.สพท. 2563

ขอบคุณที่มา : สพฐ.