ประกาศรับสมัครสอบ ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

4031

ประกาศรับสมัคร ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

Advertisement

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

การรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 13 ตําแหน่ง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน ตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
3.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
3.2 ดํารงตําแหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1) ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่ารองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
2) ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่า ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ
3) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อํานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (เช่น ปัจจุบันดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา ๒ ปี และเคยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มฯ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ เป็นระยะเวลา ๓ ปี กรณีเช่นนี้สามารถนําระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มฯ มานับรวม เป็นประสบการณ์การบริหารฯ ได้ เป็นต้น)
4) ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ดาวน์โหลดเอกสาร Click ลิงก์ด้านล่าง

>>> ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ.pdf <<<

Advertisement

สมัครสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบ ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่ยน่าสนใจเพิ่มเติม ตรวจสอบสถานะ ผู้สมัครสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/