ประกาศรับสมัครโอนย้ายข้าราชการครู/ ศึกษานิเทศก์ 3 ตำแหน่ง

966

ประกาศรับสมัครโอนย้ายข้าราชการครู/ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ (ในหน่วยงานส่วนกลาง สพฐ) สถาบันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (ด่วนมาก 3 ตำแหน่ง)
……………………………………………………
สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นหน่วยงานซึ่งดูแลรับผิดชอบงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ต้องการรับโอนครูหรือศึกษานิเทศก์ (ข้าราชการ) อายุไม่เกิน 45 ปี ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ ขึ้นไป( เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ วิทย์ทั่วไป) ขึ้นไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
(ถ้าเป็นนักเรียนทุน หรือมีผลงานดีเด่น หรือจบปริญญาเอก จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ หน่วยงานราชการ ในส่วนกลาง ของ สพฐ.
การโอนย้ายจะช่วยราชการในช่วงแรก และจะโอนลงตำแหน่งนักวิชาการในลำดับถัดไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอนุมัติจาก สพฐ. แล้ว สถาบันวิทยาศาสตร์ สพฐ. จะจัดส่งเงินให้กับสถานศึกษาต้นสังกัดเพื่อจ้างครูทดแทนในอัตรา 15,000 บาท/เดือน ตลอดระยะเวลาที่ช่วยราชการ
ครูหรือศึกษานิเทศก์ที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการ และได้ทำงานใหญ่และสำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในระดับชาติ สนใจ Download ใบสมัครและส่ง e-mail ใบสมัครไปที่ [email protected] ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ใครส่งก่อนจะได้รับพิจารณาก่อน)
(วิธีการคัดเลือก ใช้การพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดจากใบสมัคร และสัมภาษณ์สอบถามโดยตรงทางโทรศัพท์ ไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะคัดเลือกไว้ สาขาวิชาละ 1 คน (เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา หรือ วิทย์ทั่วไป รวม 3 คน สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สถาบันวิทย์ สพฐ. จะประสานงานและดำเนินการขออนุมัติโอนย้ายให้โดยตรง )
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ โทร 02-2885770
Cr. Piched Jubjitt