ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

2103

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

Advertisement

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน ๒๘ ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา)
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕’๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) นั้น
เนื่องจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
และสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้แจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าว
ไปประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง ประเภทวิชาการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทวิชาการ

๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๑
สังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกรศึกษา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๗
สังกัดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๙
สังกัดสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม

จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแบบบรรยายลักษณะงานแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีความประสงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งว่างดังกล่าวยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ในวันและเวลาราชการ (๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยัมพร พินะสา)
เลชาธิการคณะธรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สพร.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/