Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คและกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดําเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์ทาง การบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ห้าสิบ และรวมทั้งสองภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ จํานวนสองเท่าของตําแหน่งว่าง โดยเรียงลําดับ ตามตัวอักษร และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ พร้อมนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการ สัมภาษณ์ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ


You might also like