ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2365

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
ชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ. 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษนั้น

เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปฌนไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-001
ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-001
ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-002
ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-002
ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-003
ประกาศ-สพฐ.-พท.พิเศษ-page-003

ว 4142 และสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ สพฐ. พท.พิเศษ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ