มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ 150,000 บาท

3031

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น มาฝากครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ มรภ.เลย ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ในเขตบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

advertisement

ข่าวดี! สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด(สกลนคร เลย อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร) ที่รักศรัทราในวิชาชีพครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับจำนวน33ทุน
กสศ.สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ฯลฯ ตลอดหลักสูตร สำเร็จการศึกษาบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในภูมิลำเนา!

 

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนม.6ที่อยากเป็นครู “ประถมศึกษา” มีความุ่งมั่นและตั้งใจทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อและขาดแคลนทุนทรพย์ มีภูมิลำเนาของตนเองหรือบิดา มารดาในพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนรับบรรจุตั้งอยู่(รายละเอียดในตาราง) เข้าร่วมโครงการกับเรา โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับคัดเลือกจาก กศส. ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ให้เป็นสถาบันผลิตครูรักษ์ถิ่นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะค้นหาและคัดกรองนักเรียนม.6เข้าร่วมโครงการภายในเดือนตุลาคม 2562

advertisement

☆โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยจะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี 2) ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน 3) ค่าครองชีพรายวัน จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน 4) ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

โดยความร่วมมือ 6 หน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนด้อยโอกาสจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศในพื้นที่ห่างไกลที่อยากเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีและกลับมาเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตน

💻รายละเอียดโครงการ: www.eef.or.th
คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย โทรศัพท์ : 042835229

advertisement

📑รายละเอียด : กำหนดการ ช่องทาง สถานที่รับสมัคร… จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ มรภ.เลย
ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ มรภ.เลย

ขอบคุณที่มา : คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย