ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง เป็น รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

3990
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ด๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่ กค.ศ.กำหนด โดยได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่นการคัดเอก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖ล ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนิการคัดเสือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ค (ได้คะแนนภาค ค ไต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ) และผ่านเกณฑ์การตัดสิน คือ ผู้ได้รับการศัดเลือกต้องได้คะแนนรวม ภาค กภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกๆ ที่ ก.ค ศ.กำหนด

จึงขอประกาศรายชื่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๙๕๑ ราย แยกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน ๗๘๘ ราย และสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๖๓ ราย รายละเอียดตามบัญขี

รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ทราบว่า

๑. การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการสรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดให้มีการขึ้นบัญชีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกกรณีที่ตรวจสอบและปรากฎภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ.กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖./ว ๑ต ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖ต) ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะหมดสิทธิ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ไตได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็น รอง ผอ.เขตฯ คลิกที่นีี่ >> ประกาศ รอง ผอ.สพท.

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ