ประกาศแล้ว!! รายชื่อ 11 มหาวิทยาลัย เป็น“สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563”

1994

ประกาศรายชื่อ 11 มหาวิทยาลัย เป็น“สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563”

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ เรื่อง เกณฑ์การคัดกรองและคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็น “สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓” ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภกร บัวสาย)
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย หลักสูตรปฐมวัย
๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรประถมศึกษา
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรปฐมวัย
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หลักสูตรประถมศึกษา
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรปฐมวัย
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หลักสูตรประถมศึกษา
๗. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรปฐมวัย
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรปฐมวัย
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลักสูตรปฐมวัย
๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา หลักสูตรประถมศึกษา
๑๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปฐมวัย

สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตามประกาศนี้จะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์