ประกาศสพฐ. เรื่อง การกำหนดชื่อย่อ รหัส สพม. ทั้ง 62 เขต

2614
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม

 

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการนำ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอน พิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 62 เขตนั้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้ใช้เป็นการอ้างอิงเอกสารตามภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขตตาม บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้นะวันเดือนปีพ.ศ. ที่ออกประกาศเป็นต้นไป ประกาศณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม

 

 

กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม

 

 

กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม

 

 

กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม
กำหนดชื่อ สพม สพม ใหม่ ชื่อเรียก สพม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูลและภาพ ประกาศสพฐ. เรื่อง การกำหนดชื่อย่อ รหัส สพม. ทั้ง 62 เขต จาก สพฐ.ค่ะ