ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2134

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลิก >> ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คลิก >> ตรวจสอบผลการรับรองหลักสูตรฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ สำหรับหน่วยพัฒนาครู digital.kurupatana.ac.th (ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

ที่มา สถาบันคุรุพัฒนา