Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 14 ราย)

Advertisement

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 14 ราย)

(ว13) สายงานการสอน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ราย

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 ราย


You might also like