ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

1527

ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

Advertisement

ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ เป็น “ค่าของแผ่นดิน” เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่>> รายละเอียดและใบสมัคร

ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีหนังสือ เชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจในการทําคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลงาน ที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔ โดยกําหนดเปิดรับการเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการพิจารณาในการคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นของชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการก่อนเสนอเข้ามายัง สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่อไป

Advertisement

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่>> รายละเอียดและใบสมัคร

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/