วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

Advertisement

ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ เป็น “ค่าของแผ่นดิน” เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่>> รายละเอียดและใบสมัคร

ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีหนังสือ เชิญชวนเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจในการทําคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลงาน ที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔ โดยกําหนดเปิดรับการเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการพิจารณาในการคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นของชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการก่อนเสนอเข้ามายัง สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่อไป

Advertisement

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่>> รายละเอียดและใบสมัคร

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments