ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

1797
ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,00 บาท
ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนวัดสามรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถศึษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตรา
จ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ และ งานอื่นๆ ของทางราชการ
จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรืเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดสามเรือน
ตำบลสามเรือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๙๘-๘๒๘-๐๗๔๐
ครูผู้สอน ดังนี้

๔. การประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์ข้าสอบคัดเลือก ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดสามเรือน
(FB : https://www.facebook.com/BangPaln.SamruanSchool)

ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,00 บาท
ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,00 บาท

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.facebook.com/BangPaln.SamruanSchool