ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

1983
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

ประกาศ โรงเรียนเฉลี่ยวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่ไป ฉะนั้น อศัยอำนจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการป ฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ..๒e๔ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติรชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ แนวทางการดำเนินานเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก

๑. กายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

๒. คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

๓. ดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา

๔. พลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๕. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์์ จำนวน ๑ อัตรา

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

ต. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสุขภาพของนักเรียน

๔. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ

๕. การส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการร่วมกับนักสหวิชาชีพ

๖. การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและครูวรหอพักนักเรียนประจำ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดการรับสมัครดังไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)  รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท)  5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

 

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)  รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท)  5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

 

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)  รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท)  5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

 

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)  รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท)  5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

 

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)  รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท)  5 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ศึกษาพิเศษชลบุรี