ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ เกษียณอายุราชการ

3929
ข้าราชการ พันจากราชการ เนื่องจากมีอายุ ครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้าราชการพันจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ เกษียณอายุราชการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ด้วยข้าราชการพลเรือนสาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ผศ. ๒๕๕ด มาตรา ๑๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นตันไป ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริฐ บุญเรื่อง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ เกษียณอายุราชการ
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ เกษียณอายุราชการ

ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีแนบท้ายประกาศเกษียณ ปี 63 (ตัวจริง)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ