ประกาศ กศจ. อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124 อัตรา

3139
ประกาศ กศจ. อุดรธานี  เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124  อัตรา
ประกาศ กศจ. อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124 อัตรา

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124 อัตรา

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการศัดเสือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นขรชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนังานกดต.ที ศ๒๐๒๐.๖/ว ๑๖ ลงวันที่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๖๐๓ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัตอุดรานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่๑๓ มีนาคม ๒ธ๕๖๓

จึงประกาศรับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

 

ประกาศ กศจ. อุดรธานี  เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124  อัตรา
ประกาศ กศจ. อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 124 อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.udonpeo.go.th/web/?p=4511

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ:

ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2563 ครั้งที่ 1 สังกัด สพฐ. ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ